Horjuuko vanhemman väestön luottamus poliisiin?

”Valepoliisi onnistui Haapajärvellä, saalis useita tuhansia euroja.” Siinä jälleen yksi masentava otsikko poliisitiedotteesta, joka julkaistiin 100-vuotiaan Suomen itsenäisyyspäivänä.

Valepoliisit ovat ottaneet kohteikseen erityisesti iäkkäät ihmiset. Poliisina esiintymisestä sekä siihen liittyvistä petosrikoksista ja yrityksistä on kirjattu tänä vuonna 950 rikosilmoitusta. Se on keskimäärin kolme päivässä. Samaan aikaan luottamus oikeaan poliisiin näyttää horjuvan.

Vanhukset ovat monella tapaa haavoittuvassa asemassa. Väestön keski-ikä Suomessa nousee nopeimmin EU-maista. Se ei kuitenkaan tapahdu tasaisesti kautta maan, vaan korostuu harvaan asutuilla alueilla. Siellä tasapuolisten turvallisuuspalveluiden tuottaminen, vaikkapa vasteajalla mitattuna, on käytännössä mahdotonta.

Tätä tilannetta on kuvattu myös uudessa sisäisen turvallisuuden strategiassa. Siinä esitetyn arvion mukaan ikääntymiseen liittyvien turvallisuusongelmien määrä tullee kasvamaan ja näkyy eri alueilla eri tavoin.

 

 Poliisin rooli turvallisuuden tuottajana vähenemässä?

Se, miten viranomainen pystyy palvelemaan kansalaisia päivittäisissä tilanteissa, vaikuttaa merkittävästi viranomaista kohtaan tunnettuun luottamukseen.

Taloustutkimus Oy:n syksyllä tekemän selvityksen* mukaan 94 prosenttia luottaa poliisin toimintaan, 50 prosenttia erittäin paljon ja 44 prosenttia melko paljon. Vuotta aiemmin julkaistussa Poliisibarometrissa luvut olivat 96, 51 ja 45, siis lähes samat.

Lähes kaikki (98%) vastaajat pitivät poliisin roolia tärkeänä rikostorjunnassa ja lähiyhteisön turvallisuuden parantamisessa. Erittäin tärkeänä pitävien osuus on laskenut 88 prosentista 80 prosenttiin.

Syitä siirtymään on vaikea arvioida. Tulokset voivat kertoa siitä, että turvallisuus nähdään yhä enemmän koko yhteiskunnan tehtävänä. Toisaalta tulkintaan voivat vaikuttaa myös poliisien määrän vähenemisestä ja tehtävien priorisoinnista käytävä julkinen keskustelu yhdistettynä väestönkehitykseen.

Vanhempi väestö kaipaa poliisia nuoria enemmän

Kyselyn mukaan vanhempi väestö pitää poliisin roolia erittäin tärkeänä nuoria useammin. Vastaavasti erittäin paljon poliisiin luottavia on vähemmän kuin nuorimmissa ikäluokissa.

Vuoden aikana ovat laskeneet erityisesti poliisin roolia erittäin tärkeänä pitävien nuorten sekä erittäin paljon poliisiin luottavien iäkkäiden määrä.

Luvut eri vuosien välillä eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska otokset ovat olleet erilaisia. Trendiä on kuitenkin syytä analysoida tarkemmin. Tätä tehdään vuoden 2018 poliisibarometrissa.

 

65-79 -vuotiaat

15-24 -vuotiaat

2016**

2017*

2016**

2017*

Poliisin rooli rikostorjunnassa ja lähiyhteisön turvallisuuden parantamisessa on erittäin tärkeä.

94%

84%

87%

73%

Luottaa poliisin toimintaan erittäin paljon.

56%

44%

57%

51%

 

Valepoliisit yhdistettynä siihen että haja-alueilla oikeita poliiseja ei juuri näy, ovat omiaan herättämään epäluottamusta. Poliisi onkin tuottamassa ikääntyneille, heidän omaisilleen ja heidän kanssaan muutoin toimiville materiaalia, jolla huijarin temput voi tunnistaa.

Yksittäisillä viestintäkampanjoilla ei turvallisuutta tai sen tunnetta kuitenkaan paranneta. Sisäministeriössä on päivitettävänä ikääntyneiden turvallisuusohjelma. Toivottavasti sen avulla löydetään kestäviä ratkaisuja myös siihen, että vanhempikin väestö voi yhä luottaa suomalaiseen poliisiin, turvallisuuden ammattilaiseen.

 

 

* Taloustutkimus Oy selvitti Poliisihallituksen toimeksiannosta suomalaisten asenteita 11.9-12.9.2017. Kyselyyn vastasi 504 Manner-Suomessa asuvaa 15-79 -vuotiasta. Otos muodostettiin valtakunnallisesti edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinläänin mukaan. Virhemarginaali 95 %:n luotettavuustasolla on suurimmillaan noin ± 4,5 prosenttiyksikköä.

** Poliisibarometrin aineistosta tehty muunnos, jonka perusteella laskettu ikäjakauma 65-79 – vuotiaat vastamaan vuonna 2017 tehdyn kyselyn ikäjakaumaa. Käytössä painotettu aineisto, N = 4275.

5

Heräsikö ajatuksia? Kommentoi:

2 kommenttia

Salvador Apumies

Valepoliisit eivät horjuta ihmisten luottamusta poliisiin, sillä he ovat lähtökohtaisesti rikollisia ja toimivat rikollisia tarkoitusperiään edistäen. Rikollisia on aina ja poliisin tehävä on pitää rikolliset aisoissa.

Kansan luottamus poliisiin operustuu poliisin tasapuolisuuteen kaikkia kohtaan, oikeudenmukaisuus kaikissa tilanteissa ja lahjomaton rehellisyys virkaa hoidettaessa.

Rikolliset eivät aiheuta epäluottamusta poliisiin, tätä luottamusta voi vain poliisi itse omilla tekemisillään tai tekemättä jättämisillään horjuttaa. Toivon, että tämä suomalaisen yhteiskunnan perusperiaate ymmärrettäsiin poliisissa, eikä syitä epäluottamuksen kasvulle ulkoistettaisi muihin tekijöihin näkemättä malkaa omassa silmässä. – Vastaa

Arto Immonen

Mistähän löytyisi se Rehellinen Poliisi,olisi kiva löytääedes yksi, sieltä ylemmältä tasolta,
Koska alempiarvoiset eivät uskalla kertoa julkisesti esimiehistään,onhan siinä kyseessä heidän elantonsa. – Vastaa