Hovioikeus antoi epäiltyjen rekisterille synninpäästön

Helsingin hovioikeus on tänään antanut ratkaisunsa (R 16/703) epäiltyjen tietojärjestelmää Epriä koskevassa asiassa. Poliisin nykyistä tiedonhallintapäällikköä koskeva syyte hylättiin. Kahden muun epäillyn hylättiin jo aiemmin käräjäoikeudessa, ja päätökset jäivät lainvoimaisiksi. Toinen merkittävä uutinen koskee itse epäiltyjen rekisteriä, joka sai hovioikeudelta synninpäästön.

Poliisissa suhtaudutaan henkilörekisterien pitämiseen ja yksityisyyden suojaan hyvin vakavasti. Julkisuudessa esillä olleet ”rekisteriurkinnat” ovat olleet poliisin oman valvonnan esille nostamia. Poliisi siis itse huolehtii käytäntöjensä lainmukaisuudesta. Totta kai tätä täydentää tietosuojavaltuutetun, ylimpien laillisuusvalvojien ja esimiesviraston valvonta.

Poliisin ylijohdossa on kaiken aikaa nähty, että Epriä koskevat selvitykset linkittyvät päätöksensä käräjäoikeudessa jo saaneeseen Aarnio-tutkintaan. Itse asiassa nämä linkit on tuomioistuimessa tunnistettu ja dokumentoitu. On näytetty käräjäoikeudessa toteen, että joitakin rekisterissä olleita merkintöjä on tarkoituksellisesti vuodettu julkisuuteen. En lähde spekuloimaan tämän teon motivaatiota.

Aikamoinen sotku asiassa kuitenkin saatiin aikaan. Asiaan on reagoinut myös eduskunta, joka on edellyttänyt poliisin käyvän läpi koko Eprin sen varmistamiseksi, että rekisterin tiedot ovat lainmukaisia. Tämä tietenkin toteutettiin, ja Eprin tietosisällön läpikäymiseen valjastettiin arviolta kolme henkilötyövuotta. Mitään vastaavaa tarkistusta poliisin rekistereihin ei ole koskaan tehty, eikä siihen olisi kerta kaikkiaan edes varaa. Selvitys on sisäministeriöstä eduskunnalle toimitettu, ja eduskunta käsittelee asian aikanaan.

Tarkistuksen lopputuloksena havaittiin, ettei Eprissä ole mitenkään poikkeuksellisesti virheellistä tietoa. Se on varsin hyvässä kunnossa. On vielä huomattava, että kyse on tiedustelurekisteristä. Sen tiedoilla ei lähtökohtaisesti ole suoraa vaikutusta kenenkään asemaan. Epristä poistettiin tarkastuksen jälkeen lopulta 2,56 prosenttia tiedoista. Kyse ei tässäkään kohdin ollut lainvastaisuudesta, vaan siitä, ettei enää ollut ollut mahdollista selvittää kaikkien syöttöjen perustetta. Kaikissa rekistereissä on virheitä.

Epriä on valvottu kaiken aikaa monella eri tavalla. Käynnissä olleet selvitykset ovat pakottaneet meidät edelleen kehittämään tätä kokonaisuutta. Nämä ovat hyviä uudistuksia. Olemme nöyrästi korjanneet kaiken korjaamisen arvoisen. Olemme kuitenkin kaiken aikaa myös sanoneet, ettei tietosuojavaltuutettu ole löytänyt Epristä isompaa huomautettavaa.

Välillä on kuitenkin tuntunut siltä, että poliisi huutaa tuuleen. Puolustautuminen on ollut todella vaikeata, varsinkin, kun rekisteri on salassa pidettävä. Helsingin hovioikeus totesi muuten toisessa ratkaisussaan, että Epri on niin salainen, ettei siitä saa poliisimies edes todistaa. Tämä ei estänyt valtionsyyttäjää sanomasta eräässä iltalehdessä, että ”- – – jos Poliisihallitus olisi pörssiyhtiö, se olisi Eprin takia selvitystilassa”.

Sanottua taustaa vastaan asian saama taannoinen julkinen kohtelu ei ole tuntunut asianmukaiselta eikä objektiiviselta. Poliisin ja syyttäjän näkemykset ovat olleet keskenään räikeässä ristiriidassa. Hovioikeus otti tietenkin ensi sijassa kantaa epäillyn tiedonhallintapäällikön syyttömyyteen, mutta tuomioistuin asettuu hyvin laadituissa perusteluissaan täysin samalle kannalle rekisterinpitäjän, poliisin ylijohdon, kanssa. Suora lainaus: ”Syyttäjän hovioikeudessa vetoamat Epri-merkinnät ovat olleet yksittäisiä kirjauksia, eikä asiassa ole tullut esiin esimerkiksi, että joissakin poliisin yksiköissä olisi Epri-kirjausten osalta yleisesti noudatettu sellaisia menettelytapoja, joita olisi pidettävä ilmeisen lainvastaisina. Virheellisten merkintöjen osuus kaikista rekisteriin merkityistä tiedoista on ollut vähäinen, eikä tietosuojavaltuutettu ole esittänyt huomautuksia rekisteriin liittyneiden tarkastuspyyntöjensä perusteella”.

On toivottavaa, että hovioikeuden tuomion uutisointi saavuttaa samanlaiset mittasuhteet kuin aikaan väitetyt suunnattomat epäselvyydet. Poliisi on tapahtuneen seurauksena tehostanut edelleen rekisterinpitoaan. On kuitenkin myös huomattava, että asia on aiheuttanut vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan syvän loven rekisteröintien välillä miltei loppuessa. Erilaisiin selvityksiin on myös kulunut todella paljon työaikaa. Poliisin henkilötietojen käsittelyn ylle saatiin myös luotua epäilyksiä, jotka nyt on poistettu. Puhumattakaan sitten siitä, että koko prosessi on ollut epäillyille raskas.

Sanotaan, että pitkälle juoksulla asiat menevät lopulta oikeudenmukaiseen suuntaan. Tänään on taas sellainen päivä. Tästäkin selvitään, mutta asiasta on syytä ottaa myös opiksi.

0

Heräsikö ajatuksia? Kommentoi: